ЭМД-н хөнгөлөлт

kant

Мангут эмнэлэг нь Хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээндээ Эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлт үзүүлдэг.
Эмчлүүлэгч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ЭМД-ын хөнгөлөлт эдэлнэ.

Үүнд:
1. Иргэний үнэмлэх/16 нас хүртэлх хүүхэд бол Төрсний гэрчилгээ
2. ЭМД-ын дэвтэр /тухайн амарч сувилуулах сар хүртэл бүрэн бөглөгдөж, тамга гарын үсгээр баталгаажсан байх/
Хүүхэд бол Ягаан дэвтэр
3. Шаардлагатай шинжилгээг хэвтэхээс өмнө хийлгэх

 

326566